31082012

HİTABET VE DİKSİYON DERSİ 2.DÖNEM 1. SINAV SORULARI


HİTABET VE DİKSİYON DERSİ TEST SORULARISORULARI 1.Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?a) Diyalog b) Monologc) Sempozyum d) Hitabe e) Forum
2. Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir. Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?a. Siyasöee Hitabet b. Askeröee Hitabetc. Huköfbköee d. Bilimsel e. Dinöee Hitabet
3. Hedefi; vatan savunmasının gerektiği zamanda icap eden şerefli, kutsal vazife için askeri teşvik, ma'nen kuvvetlendirmektir. Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?a. Siyasöee Hitabet b. Askeröee Hitabetc. Huköfbköee d. Bilimsel e. Dinöee Hitabet

4. Bu tarz hitabetlerin yeri mabetlerdir. Amacı; halka dinöee bilgi ve eğitim vermek, dinöee heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek, onları fikren, möe2'nen yükseltmektir. Bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?a. Siyasöee Hitabet b. Askeröee Hitabetc. Huköfbköee d. Bilimsel e. Dinöee Hitabet
5. Ağzımızı açmak, dudaklarımız kımıldatmak ve insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Eğer, ses organlarından bir ya da birkaçı sağlıksız ya da noksan ise etkili konuşma yapılamaz. Hatta, bu durumdaki insanlar normal konuşmayı bile beceremez. ö85ö85..sırasında kelimeler; açık ve net bir şekilde, mırıldanmadan, yutmadan çıkarılmalıdır.Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?a. telaffuz b. artikülasyonc. kompozisyon d. duraklama e. Sürat6. Kelimeleri, olması gerektiği şekilde doğru ses ve doğru vurguyla ağızdan çıkarmaktır. Bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?a. telaffuz b. artikülasyonc. kompozisyon d. duraklama e. Sürat7. Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktırö85ö85 olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?a. Yazı dili b. Konuşma dilic. Ağız d. Lehçe e. Durak8. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir?a. İşitilebilirlik b. Akıcılıkc. Hoşa giderlik d. Anlamlılık e. Hırıltı 9. Hiç kuşkusuz ö85ö85.. u bu kadar büyük ve ünlü kılan özelliği onun inanılmaz hatipliği idi. Toplam 88 konuşması kayda geçirilmiş, bunlardan sadece 58'i bugüne ulaşabilmiştir.Söylenen bazi rivayetlere göre ise ö85ö85.. bir kekeme idi. Bahsedilen kişi kimdir?..a. Sokrates   b. Çiçero   c. Platon     d. Aristo       e.Cacaron 10. Eskiden beri söylenir ( ) "Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )" Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril-melidir?A) ( (,) (;) B)(.) (.) (.) C) (;) (.) (;) D) ( (.) (,) E. ( (,) () 11. Haftada kırk sekiz saatlerini okulda geçiren Amerikalı çocuklar, elli dokuz saatlerini okulda geöacçiren Japon yaşıtlarından daha saldırgan. Psikologların belirttiğine göre sorunun asıl kaynağı ailelerin çocuklara ilettikleri net olmayan mesajlar. Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 812. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır?A) Karabük'e bir kez gitme fırsatım oldu.B) Otelin aşçısı oldukça yetenekli biriydi.C) Kimliğine cinsiyeti yanlış yazılmıştı.D) Katı bir devletçilik anlayışı vardı.E) Hukuğun inceliklerini çok iyi bilirdi o.13. Ey Türk istikbalinin evlöe2dı! cümlesinde altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?A. Bağımsızlık B. Hürriyet C. GelecekD. Geçmiş E. Güneş 14. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Cümlesinden sonra hitabe aşağıdakilerden hangisiyle devam eder?.a. Hattöe2 bu iktidar sahipleri şahsöee menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.b. Bu imköe2n ve şeröe2it, çok nöe2müsait bir mahiyette tezahür edebilir.c. İstiklöe2l ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.d. Bir gün, İstiklöe2l ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imköe2n ve şeröe2itini düşünmeyeceksin!e. Bütün bu şeröe2itten daha elöeem ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalöe2let ve hattöe2 hıyanet içinde bulunabilirler.15. Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimköe2rane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla köe2fi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yukarıdaki metin hangi hitabeden alınmıştır?ö85ö85ö85ö85ö85ö85ö85.16. Alınan bu karar , savaşta askerlerin daha çok ölmesine yol açtı? Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?A)"bu" sözcüğü atılarakB)"daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarakC)"yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirilerekD)"alınan" sözcüğü atılarakE)"savaşta" sözcüğü "askerin" sözünden sonra kullanılarak17. Şu yoğurdu sö85ö85ö85ö85ö85ö85ö85 TEKERLEMESİNİ DOĞRU BİÇİMDE TAMAMLAYINIZ.18. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe kelime yapısına uygun olup olmadığını sebebiyle birlikte açıklayınız. ? Jeton: ? Saygılı: ? Saffet: ? Sözcük: ? Tren:19 - Aşağıdaki cümlelerdeki ses olayı olan kelimeleri bularak çeşidini yazınıza) Bu şehrin büyük olduğunu söylemiştik.
b) Küçücük sıralar, daracık koridorlardan geçmiş.
20. İyi bir yazı ve konuşmanın üç özelliği vardır:ö85ö85ö85., ö85ö85ö85ö85ö85, ö85ö85ö85ö85ö85Not: Sınav süresi 25 dakikadır.Her soru 5 puandır BAŞARILARHİTABET VE DİKSİYON DERSİ 2.DÖNEM 1. SINAV SORULARI

989
0
0
Yorum Yaz
HİTABET,VE,DİKSİYON,DERSİ,2DÖNEM